Implementacija postrojenja za reciklažu komunalnog i građevinskog otpada

Implementacija postrojenja za reciklažu komunalnog i građevinskog otpada

 

stroj-2-1200x800
stroj-2-1200x800

 

Drobilica građevinskog i glomaznog otpada

 

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Kohezijskog fonda.
Razdoblje provedbe projekta:
11/2020 – 11/2021
Cilj projekta:
Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

Projekt obuhvaća nabavku, montažu i testiranje mobilne drobilice za obradu/recikliranje građevnog otpada. Navedeno mobilno postrojenje se sastoji od mobilne drobilice. Ukupni planirani kapacitet godišnji kapacitet obrade (postupcima R4, R5, R12) na ovom mobilnom postrojenju iznosi 15.000 t/godišnje građevnog otpada. Opis procesa obrade zaprimljenog građevnog otpada: Na mobilnom postrojenju planirana je obrada i recikliranje građevnog otpada nastalog prilikom izgradnje građevina, pri rekonstrukciji, uklanjanju i održavanju građevina, otpad nastao iz iskopa, ukupnog kapaciteta obrade do 15.000 t/godišnje.

Proces obrade građevinskog otpada dijelimo u 4 koraka:

1. Postavljanje postrojenja na lokaciji obrade materijala. U adekvatne materijale spadaju materijal od iskopa, ostaci rušenja, cigla, keramika.

2. Na lokaciji se nalazi bager sa hidrauličnim čekićem koji usitnjava velike komade materijala kako bi bili adekvatni za daljnju obradu.

3. Pripremljeni materijal bager korpom utovara u udarno-rotacionu drobilicu reciklamer koji usitnjava materijal na frakcije .

4. Udarno-rotaciona drobilica prije ulaska materijala u mlin preko rešetke odvaja jalovinu(nečisti materijal).

Drobilica materijal drobi na frakcije. Na izlaznoj traci se nalazi magnetni odvajač koji prikuplja i odbacuje odvojene metalne dijelove iz usitnjenog materijala. Mobilno postrojenje će se prema potrebi montirati na lokacije nastanka većih količina krupnog građevnog otpada na području Osječko baranjske i Vukovarsko srijemske županije, a kao prva lokacija montaže postrojenja je izabrana lokacija tvrtke Slonja d.o.o. Zemljište na predmetnoj lokaciji je u vlasništvu poduzeća, te predstavlja trajnu lokaciju pogodnu za održavanje i smještaj mobilnog postrojenja. Izvor provjere: Dokaz o vlasništvu zemljišta u prilogu projektnog prijedloga.

Ukupna vrijednost projekta: 2.712.562,50 kn
Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 1.169.035,00 kn
Više informacija o EU projektima i natječajima možete pronaći na Internet stranici www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Slonja d.o.o.

Pomakni se na vrh